Kinderopvang Spel en Groei

Inschrijven

Intake gesprek

Hoe verloopt de intake procedure?

Ouders kunnen hun kind aanmelden middels het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen en vervolgens worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen de ouder(s)/verzorger(s) en het kinderdagverblijf. Behalve het feit dat de ouders geïnformeerd worden over alle zaken die met de verzorging van hun kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om de ouder goed te informeren over de organisatie van het kinderdagverblijf. Tijdens het gesprek wordt duidelijk gemaakt in welke stamgroep het kind wordt geplaatst en wie de mentor zal zijn. Ter ondersteuning wordt schriftelijke informatie meegegeven over de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf. Wat kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van het kinderdagverblijf verwachten en wat verwacht het kinderdagverblijf van de ouder(s)/verzorger(s)? Deze vragen zullen grotendeels beantwoord worden tijdens het intakegesprek.

Wen procedure

Om het kind en de ouders vertrouwd te laten raken met ons kinderdagverblijf, lassen wij wen- momenten in. Deze momenten vinden plaats vooraf de uiteindelijke plaatsingsdatum. In de weken voor de uiteindelijke plaatsingsdatum neemt Kinderdagverblijf Spel & Groei contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wanneer de wen-momenten plaatsvinden. De een heeft meer tijd nodig dan de ander. Het doel van deze wen-momenten is onder andere:           

  • het kind vertrouwd laten raken met het kinderdagverblijf (het dagritme, de pedagogisch medewerksters en de groepsgenootjes);
  • de ouder(s)/verzorger(s) vertrouwd laten raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie ontwikkelen met de pedagogisch medewerksters;
  • zaken als voedingsschema’s en slaaprituelen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen
Breng en ophaalmomenten

Je kind brengen en ophalen maken we leuk

Het brengen van het kind is een belangrijk moment van de dag. Het kind zal afscheid moeten nemen. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de vertrouwde ouder(s)/verzorger(s). De belofte dat het kind later op de dag weer opgehaald zal worden, stelt een jong kind niet gerust aangezien iemand die uit het zicht verdwijnt voor het kind definitief weg is.Daar hebben wij alle ervaring mee:De pedagogisch medewerkster zal het kind overnemen van de ouder(s)/verzorger(s) en samen met het kind zal afscheid genomen worden of wordt het kind gestimuleerd een spel te gaan spelen. Ondanks dat het afscheid nemen soms lastig kan zijn, is het belangrijk voor het kind dat hij of zij weet dat de ouder vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt. 

Binnen ons kinderdagverblijf streven wij ernaar de breng- en ophaalmomenten zo rustig mogelijk te laten verlopen. Deze momenten bieden namelijk ook de gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en vragen betreft het kind tussen ouders en pedagogisch medewerksters en voor contact tussen ouders en andere ouder(s)/verzorger(s).